Varovanje ljudi in premoženja

Dejavnost Varovanja je določena s pridobljenimi licencami in pomeni dejavnost varovanja ljudi in premoženja, varovanje javnih zbiranj, varovanje prireditev v gostinskih lokalih, varovanje oseb, prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk, načrtovanje sistemov tehničnega varovanja in izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

Pomembnejši cilji in usmeritve

Zagotavljati zadovoljstvo odjemalcev.
Zagotavljati zadovoljstvo zaposlenih.
Konkurirati na lojalen način.
Zagotavljati uspešne poslovne odnose z odjemalci in dobavitelji.
Odgovorno ravnanje do zdravega in varnega dela.
Odgovorno ravnanje do okolja.
Spoštovanje zahtev zakonodaje in druge regulative.
Odgovorno sodelovanje v družbi kot celoti.

Kadrovska statistika

Kolektiv z visoko izobrazbeno strukturo, usposobljeno varnostno osebje z dodatnimi znanji in veščinami (bolničarji, reševanje iz dvigal, znanje tujih jezikov, delo s tajnimi podatki, idr.).

Kontaktne informacije

Gorenje d.d., Varovanje
Partizanska 12, 3320 Velenje
03/ 899 27 07
03/ 899 27 06